Báo cáo quý 2 năm 2014
Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 4.234 triệu đồng đạt 19,34% so với kế hoạch năm...
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hợp phần 1
Quyết định số 2729/QĐ-UBND.ĐC NGÀY 23/07/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
Báo cáo quý 1 năm 2014
Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 2.100 triệu đồng, đạt 7% so với kế hoạch năm.
Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) dự án JICA2 – Hợp phần 1
Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) dự án JICA2 – Hợp phần 1 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 621/QĐ-UBND.NN ngày 21/02/2013.