Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2
Hiệp định vay cho Dự án nâng cấp Hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An được kí giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 22/03/2013.
1 2 Last