THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số TV3 – Thí nghiệm mô hình thủy lực. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý hợp đồng - Dự án
Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-CPO-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý hợp đồng từ ngày 18 đến 20 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Hợp phần 1
Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Hợp phần 1 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 21/2/2013