Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2
Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO)
Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO)