Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO)
18/03/2014 14:32:19

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO)

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CPO

1.     Lãnh đạo CPO:
Trưởng ban, các Phó trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy đinh hiện hành.
a) Trưởng ban quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của CPO, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, trước pháp luật về mọi hoạt động của CPO.
b) Phó trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.
2.     Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Phòng Tổ chức, hành chính;
b) Phòng Kế hoạch, tổng hợp;
c) Phòng Thẩm định chế độ, dự toán;
d) Phòng Tài chính, kế toán;
đ) Phòng Môi trường, tái định cư.
Phòng có Trưởng, Phó phòng, các viên chức và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng ban CPO quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng theoquy định của Pháp luật và hướng dẫn của Bộ.
3.     Ban quản lý dự án trực thuộc:
Ban quản lý dự án được thành lập và giải thể theo quy định của pháp luật.
a) Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA, gồm Giám đốc Ban QLDA, Phó Giám đốc (nếu có), kế toán và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.
Giám đốc Ban QLDA: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban CPO, giúp việc cho Trưởng ban CPO và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng ban, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền; được ký, đóng dấu các văn bản giao dịch liên quan đến hoạt động của dự án.
Cán bộ, viên chức của Ban QLDA, gồm: cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và kế toán dự án được điều động biệt phái từ các Phòng trực thuộc CPO và bổ sung cán bộ hợp đồng mới để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA.
Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban Quản lý dự án phải có bản mô tả công việc do Giám đốc Ban QLDA xây dựng được công bố công khai trong Ban Quản lý chương trình dự án và chủ dự án.
b) Nhiệm vụ của Ban QLDA: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; khoản 1 Điều 35 và các điều có liên quan của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để tổ chức, thực hiện dự án theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban CPO giao.

NHIỆM VỤ BAN CPO

-    Trình Bộ thành lập Ban quản lý Trung ương (CPMU) trực thuộc Ban CPO;
-    Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc CPMU và các nhân sự chủ chốt của Ban QLDA;
-    Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của CPMU;
-    Xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình hoạt động của CPMU theo thẩm quyền;
-    Theo dõi và đôn đốc CPMU để đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng. Đôn đốc CPMU thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
-    Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư trực tiếp một số phần việc chung của dự án và một số các công việc khác do Bộ giao;
-    Tuyển chọn và quản lý thực hiện các gói thầu: (i) Các gói thầu tư vấn: Gói thầu TV1 (Thiết kế chi tiết và Giám sát dự án), gói thầu TV3 (Thí nghiệm mô hình thủy lực); (ii) Các gói thầu xây lắp đấu thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế ICB; (iii) gói thầu EPC: thực hiện theo quyết định phân giao của Bộ.
-    Đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ kinh phí và các điều kiện vật chất (văn phòng, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị thông tin liên lạc,...) cho hoạt động của CPMU theo cam kết trong Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết với nhà tài trợ;
-    Theo dõi, điều phối các đơn vị thực hiện dự án, có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo của các Ban QLDA để báo cáo Cơ quan chủ quản và JICA;
-    Quản lý tài chính chung cho dự án, bao gồm: Quản lý các giao dịch tài chính, giám sát các tài khoản, tổng hợp các báo cáo tài chính. 
-    Tăng cường năng lực thể chế và năng lực con người cho CPMU.

 

 

 

Nguyễn Ngọc Khương