Các tài liệu, văn kiện dự án JICA2.
18/03/2014 14:37:55

 

 

-      Hiệp định vay: Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với số tiền là 19.122.000.000 Yên Nhật để thực hiện dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2), theo Hiệp định Vay vốn số VN12-P5 ngày 22/3/2013.

-      Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An được Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/08/2012.

-      Đánh giá tác động môi trường cho 2 Hợp phần của dự án đã được phê duyệt tại QĐ số 2729/QĐ-UBND.ĐC ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh và QĐ số 2683/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2012 của Bộ NN và PTNT.

-      Kế hoạch tái định cư Hợp phần 1 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ số 621/QĐ-UBND.NN ngày 21/02/2013.

 

Nguyễn Ngọc Khương