THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên gói thầu: Gói thầu số TV3 – Thí nghiệm mô hình thủy lực. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (HSQT) - Gói thầu số TV1: Tư vấn Thiết kế Chi tiết và Giám sát thực hiện dự án.
Tên gói thầu: Gói thầu số TV1: Tư vấn Thiết kế Chi tiết và Giám sát thực hiện dự án. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2). Nguồn vốn: Vốn vay ODA và Vốn đối ứng Trung ương.