Sổ tay thực hiện dự án của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-BNN-TCTL của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 04/12/2013
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hợp phần 2 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-BNN-KHCN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 30/10/2012
Báo cáo quý 2 năm 2014
Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 4.234 triệu đồng đạt 19,34% so với kế hoạch năm...
1 2 Last