Báo cáo quý 2 năm 2014
Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 4.234 triệu đồng đạt 19,34% so với kế hoạch năm...
Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 2.100 triệu đồng, đạt 7% so với kế hoạch năm.