Báo cáo quý 1 năm 2014
17/04/2014 23:01:14

Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, Dự án quý 1 năm 2014: Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm đạt 2.100 triệu đồng, đạt 7% so với kế hoạch năm. 

Chi tiết báo cáo theo file đính kèm sau đây: