Kiểm tra chất lượng ống cốt sợi thủy tinh tại nhà máy ở Nghi Sơn và tại hiện trường
Đoàn kiểm tra chất lượng đường ống cốt sợi thủy tinh tại nhà máy Nghi Sơn và tại hiện trường.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện lần 8
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 8Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)Từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i) Rà soát tiến độ thực hiện và những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; (ii) Trao đổi về khả năng tái cấu trúc dự án bằng cách điều chỉnh bổ sung một vài chỉ số kết quả; (iii) Thống nhất kế hoạch thực hiện sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của hợp phần thể chế; và (iv) Thống nhất sửa đổi phạm vi của một số tiểu dự án được chọn và các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Đoàn sẽ đi thực địa và làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với các cơ quan liên quan của Bộ.
Chuyện nhà nông với nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu CSA Tỉnh Quảng Trị.
Hà Tĩnh được mùa bí xanh Tre Việt
Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang bước vào thu hoạch bí xanh Tre Việt lứa thứ 3. Rất khấn khởi, bởi năm nay bí vừa được mùa vừa được giá.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳ
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳDự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữa kỳ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i)Rà soát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tình hình tài chính, tuân thủ hiêp định, tình trạng ủy thác và các khía cạch liên quan khác của từng tiểu dự án và hợp phần dự án; (ii)Trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện trong 3 năm qua để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án; và (iii)Thống nhất kế hoạch thực hiện và những hoạt động chính cho giai đoạn thực hiện còn lại cho đến cuối năm 2020.
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 21/04/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động của dự án; xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn, sau đó thảo luận và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các dự án thành phần triển khai, thực hiện hoạt động dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.
Ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2017, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra kế hoạch thực hiện các hợp phần thuộc dự án WB7 của tỉnh Quảng Trị.
1 2 3 4 Last