Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) cho dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (VIAIP), và dự định sẽ dùng một phần tín dụng để chi trả cho các chi phí hợp lệ của Hợp đồng “Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án”