Thông tin cán bộ tham gia dự án thành phần CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI QUẢNG TRỊ
17/09/2014 15:33:35

- Họ và tên: Hồ Xuân Hòe

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Giám đốc PMU

- Thâm niên công tác: 18  năm

- Số điện thoại: 0913.476.083

- Email: hoethuyloi@gmail.com

- Email chung của Ban: quangtriwb7@gmail.com.

- Họ và tên: Lê Văn Trường

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: PGĐ PMU-Phụ trách Hợp phần 1

- Thâm niên công tác:  19  năm

- Số điện thoại: 0913.447.838.

 

- Họ và tên: Phạm Minh Thành

- Trình độ: Kỹ sư cầu đường

- Vị trí công tác: PGĐ PMU - Phụ trách Kế hoạch, đấu thầu và Hợp phần 2

- Thâm niên công tác: 14  năm

- Số điện thoại: 0983.277.225.

- Họ và tên: Nguyễn Trung Hậu

- Trình độ: Kỹ s­ư nông nghiệp

- Vị trí công tác: PGĐ PMU - Phụ trách Hợp phần 3

- Thâm niên công tác: 22 năm

- Số điện thoại: 0914.197.927.

- Họ và tên: Hoàng Tuyên

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Kế toán trưởng

- Thâm niên công tác: 24  năm

- Số điện thoại: 0983.575.417.

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng

- Trình độ : Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ kế hoạch và đấu thầu

- Thâm niên công tác: 15 năm

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật

- Trình độ: Kỹ sư cầu đường

- Vị trí công tác: Cán bộ kế hoạch và đấu thầu

- Thâm niên công tác: 6 năm

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai

- Trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

- Vị trí công tác: Cán bộ kế hoạch giám sát đánh giá

- Thâm niên công tác: 1 năm

 

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Chí Nhân

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ kỹ thuật hợp phần 1

- Thâm niên công tác: 5 năm

 

- Họ và tên: Trần Minh Nhật

- Trình độ: Thạc sỹ  thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ kỹ thuật hợp phần 2

- Thâm niên công tác:  6  năm

 

- Họ và tên:  Nguyễn Sơn

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác : Cán bộ kỹ thuật theo dõi hợp phần 3

- Thâm niên công tác: 8 năm

 

- Họ và tên: Nguyễn Đình Minh

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng

- Vị trí công tác: Cán bộ kỹ thuật hợp phần 3

- Thâm niên công tác:  19   năm

 

- Họ và tên: Nguyễn Ích Cường

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Kế toán tổng hợp

- Thâm niên công tác: 10  năm

 

- Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Chính sách an toàn

- Thâm niên công tác:  5 năm

 

- Họ và tên: Lê Thị Thuận

- Trình độ: Quản trị văn phòng

- Vị trí công tác: Văn thư

- Thâm niên công tác:  3   năm

 

- Họ và tên: Trương Công Quảng

- Trình độ: Lái xe

- Vị trí công tác: Lái xe

- Thâm niên công tác: 14 năm.

 

 

Các tin tức khác: