Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” dưới sự tài trợ vốn ODA của WB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, được thực hiện ở Thanh Hoá là một điểm sáng về giải phóng mặt bằng.
Ngày 26-27 tháng 3 năm 2016, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp
Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 09/12/2013 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)