Sổ tay Hiện đại hóa hệ thống kênh tưới
04/09/2014 23:23:39

Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT là cơ quan quản lý công tác biên soạn và Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam là cơ quan được giao nhiệm vụ biên soạn Sổ tay này.

Xem thông tin chi tiết cuốn sổ tay tại file đính kèm sau đây: