Quyết định số 3024/QĐ-BNN-TCCB về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo 2014
05/07/2014 17:08:13

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 3024/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/07/2014 về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo 2014 Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Nội dung quyết định chi tiết đính kèm file sau đây: