Quyết định số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp
13/11/2013 02:13:59

Quyết định số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Báo cáo Đánh giá Môi trường (ĐTM), Khung Quản lý Môi trường Xã hội (ESMF) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB.

Đính kèm file sau đây: