Quyết định số 2588/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp
02/11/2013 02:10:28

Quyết định số 2588/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt “Khung chính sách dân tộc thiểu số” dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB

Đính kèm file sau đây: