Quyết định số 1358/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ NN&PTNT
21/06/2014 21:03:17

Quyết định số 1358/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)

Đính kèm file sau đây: