Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)