Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam (Dự án WB7 Quảng Nam)
Ngày 18/12/2013, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2992/QĐ-BNN-XD phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam.
Quyết định số 2992/QĐ-BNN-XD ngày 18/12/2013 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).
Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp.
Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu các gói Tư vấn Khảo sát, Lập báo cáo ánh giá, Tư vấn thẩm tra dự án,...