Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam (Dự án WB7 Quảng Nam)
Ngày 18/12/2013, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2992/QĐ-BNN-XD phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam.
Quyết định số 2992/QĐ-BNN-XD ngày 18/12/2013 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).
Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp.
Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu các gói Tư vấn Khảo sát, Lập báo cáo ánh giá, Tư vấn thẩm tra dự án,...
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện lần 8
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 8Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)Từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i) Rà soát tiến độ thực hiện và những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; (ii) Trao đổi về khả năng tái cấu trúc dự án bằng cách điều chỉnh bổ sung một vài chỉ số kết quả; (iii) Thống nhất kế hoạch thực hiện sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của hợp phần thể chế; và (iv) Thống nhất sửa đổi phạm vi của một số tiểu dự án được chọn và các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Đoàn sẽ đi thực địa và làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với các cơ quan liên quan của Bộ.