Đoàn kiểm tra chất lượng đường ống cốt sợi thủy tinh tại nhà máy Nghi Sơn và tại hiện trường.
(Baohatinh.vn) - Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên bí xanh ở Tượng Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được mùa, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 3.200 tấn, doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.
Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang bước vào thu hoạch bí xanh Tre Việt lứa thứ 3. Rất khấn khởi, bởi năm nay bí vừa được mùa vừa được giá.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳDự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữa kỳ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i)Rà soát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tình hình tài chính, tuân thủ hiêp định, tình trạng ủy thác và các khía cạch liên quan khác của từng tiểu dự án và hợp phần dự án; (ii)Trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện trong 3 năm qua để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án; và (iii)Thống nhất kế hoạch thực hiện và những hoạt động chính cho giai đoạn thực hiện còn lại cho đến cuối năm 2020.
Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu -Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”Ngày 24-25 tháng 7 năm 2017, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ tưới tiêu.
HỘI THẢO VỀ THỂ CHẾ - CHÍNH SÁCH TRONG HỢP PHẦN 3DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)Từ ngày 21/07/2017 đến ngày 22/07/2017 Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức Hội thảo về thể chế, chính sách trong hợp phần 3 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tại thành phố Đà Nẵng với mục tiêu cập nhật, đánh giá về tình hình thực hiện Hợp phần 3; Hướng dẫn phát triển nội đồng và nâng cao hiệu quả tưới – tiêu; Những vấn đề về thể chế chính sách đối với việc thực hiện Hợp phần 3 của dự án.
Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 21/04/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 6 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu thực hiện hỗ trợ toàn diện các hoạt động của dự án; xác định các vấn đề vướng mắc, khó khăn, sau đó thảo luận và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các dự án thành phần triển khai, thực hiện hoạt động dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.
1 2 3 4 5 6 11 ... Last