Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp huyện và các kỹ thuật viên 4 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, Ngày 10-12/10/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại tỉnh Thanh Hóa.
Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp huyện và các kỹ thuật viên 3 tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, ngày 03-05/10/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại tỉnh Phú Thọ
Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, ngày 20-22/09/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại Quảng Nam.Thành phần tham dự bao gồm:- Các Học viên đến từ Sở Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc 7 tỉnh Dự án gồm Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.- Các giảng viên đến từ Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp, Netafim Việt Nam, Công ty Tâm Việt- Tư vấn hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (PIC)
Kiểm tra chất lượng ống cốt sợi thủy tinh tại nhà máy ở Nghi Sơn và tại hiện trường
Đoàn kiểm tra chất lượng đường ống cốt sợi thủy tinh tại nhà máy Nghi Sơn và tại hiện trường.
Được mùa Bí xanh ở Tượng Sơn - Thạch Hà (Hà Tĩnh)
(Baohatinh.vn) - Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên bí xanh ở Tượng Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được mùa, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 3.200 tấn, doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.
Hà Tĩnh được mùa bí xanh Tre Việt
Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang bước vào thu hoạch bí xanh Tre Việt lứa thứ 3. Rất khấn khởi, bởi năm nay bí vừa được mùa vừa được giá.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳ
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳDự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữa kỳ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i)Rà soát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tình hình tài chính, tuân thủ hiêp định, tình trạng ủy thác và các khía cạch liên quan khác của từng tiểu dự án và hợp phần dự án; (ii)Trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện trong 3 năm qua để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án; và (iii)Thống nhất kế hoạch thực hiện và những hoạt động chính cho giai đoạn thực hiện còn lại cho đến cuối năm 2020.
1 2 3 4 5 6 11 ... Last