Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E) CS3/M&E/CPO/2014
12/10/2015 11:47:32

DỰ ÁN CÁI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7) (Credit No. 5352-VN)

TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (M&E)

CS3/M&E/CPO/2014

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả
lựa chọn nhà thầu gói thầu CS3/M&E/CPO/2014 thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) được tài trợ bởi
Hiệp hội Phát triển Quốc tế ( IDA ). Thông tin tóm tắt hợp đồng được trao như sau:
    1. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh PEAPROS Consulting JSC và Center for Development Assistance (CDA)
    2. Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát và Đánh giá (M&E)
    3. Giá trúng thầu: 506,518 USD
    4. Hình thức hợp đồng: Theo thời gian
    5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 66 tháng
 

Các tin tức khác: