Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N7-4, N7-5, N7-6, N7-6A, N7-7, N7-8, N7-9, N7-10, N7-11, Đoạn cuối bên phải kênh N7, N7-8-3 thuộc kênh N7 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W10/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3-3, N3-4B, N3-5, N3-5A của kênh N3 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W8/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3, N4, N5 của kênh chính Thượng Tuy; N2-15; N2-16 trên kênh N2 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W7/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh chính Thượng Tuy – Ký hiệu: HT/W6/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh chính phía Bắc, kênh chính phía Đông, kênh B1, D2 của hồ chứa Khe Xai – Ký hiệu: HT/W5/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh N1-16, N1-17 trên kênh N1 hệ thống Kẻ Gỗ - ký hiệu: HT/W4/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh
1 2 Last