Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Ban quản lý trung ương các Dự án thủy lợi đã ra quyết định số 383/QĐ-CPO-TĐ về việc Phê duyệt danh sách ngắn, Hồ sơ mời thầu Gói thầu CS1/TA/CPO/2014: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong quản lý thực hiện dự án
Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp.
Kế hoạch đấu thầu Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Tóm tắt Kế hoạch đấu thầu Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Quyết định số 554/QĐ-BNN-XD ngày 26/03/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu 18 tháng các hạng mục dùng vốn vay WB, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)
Quyết định số 73/QĐ-BNN-XD ngày 13/01/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 18 tháng các hạng mục dùng vốn vay WB, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)