Kế hoạch đấu thầu tổng thể Quảng Nam - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới
09/07/2014 07:51:59

Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp. 

Đính kèm file sau đây:

Các tin tức khác: