hông tin cán bộ tham gia dự án thành phần CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI QUẢNG NAM
17/09/2014 15:26:56

- Họ và tên: Tống Viết Khôi

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Giám đốc PMU

- Thâm niên công tác: 20 năm

- Số điện thoại: 0905231299

- Email: tongvietkhoi@gmail.com

- Email chung của Ban: pmuphuninh@gmail.com

- Họ và tên: Võ Lưu

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: PGĐ PMU-Quản lý thực hiện hợp phần 1, 3, 4

- Thâm niên công tác: 36 năm

- Số điện thoại: 0913406326

- Họ và tên: Lê Quang Khải

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Kế toán trưởng, phụ trách hợp phần 4

- Thâm niên công tác: 32 năm

- Số điện thoại: 0905444504

- Họ và tên: Võ Đình Niên

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Phụ trách các vấn đề kỹ thuật hợp phần 2

- Thâm niên công tác: 35 năm

 

- Họ và tên: Lê Đình Sơn

- Trình độ : Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ đấu thầu

- Thâm niên công tác: 12 năm

- Họ và tên: Phan Hoàng Thông

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Phụ trách hợp phần 1, 3 và công tác đấu thầu

- Thâm niên công tác: 9 năm

- Họ và tên: Võ Ngọc Dung

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Kế toán viên - quản lý tài chính

- Thâm niên công tác: 7 năm

- Họ và tên:  Lê Thành Long

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác : Cán bộ Quản lý môi trường và đền bù tái định cư

- Thâm niên công tác: 5 năm

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Đào

- Trình độ: Cử nhân kinh tế

- Vị trí công tác: Cán bộ tổng hợp, báo cáo, quản lý môi trường, đền bù, tái định cư

- Thâm niên công tác: 7 năm.

- Họ và tên: Lưu Hồng Cơ

- Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ kỹ thuật, giám sát

- Thâm niên công tác: 10 năm.

- Họ và tên: Nguyễn Thành Chung

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Vị trí công tác: Cán bộ kế hoạch

- Thâm niên công tác: 5 năm.

- Họ và tên: Võ Công Vinh

- Trình độ: Thạc sỹ thủy lợi

- Vị trí công tác: Cán bộ đấu thầu, giám sát

- Thâm niên công tác: 11 năm.

 

Các tin tức khác: