Được mùa Bí xanh ở Tượng Sơn - Thạch Hà (Hà Tĩnh)
(Baohatinh.vn) - Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên bí xanh ở Tượng Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được mùa, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 3.200 tấn, doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.
Quyết định số 09/QĐ-BNN-XD ngày 03/01/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)