Quyết định số 09/QĐ-BNN-XD ngày 03/01/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)