Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp.
Quyết định số 1357/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).
Quyết định số 1358/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)
Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)
1 2 Last