Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” dưới sự tài trợ vốn ODA của WB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, được thực hiện ở Thanh Hoá là một điểm sáng về giải phóng mặt bằng.
Ngày 26-27 tháng 3 năm 2016, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp
Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam có tất cả 25 hạng mục thuộc các nhóm: Dịch vụ Tư vấn; Hàng hóa, Thiết bị; Xây lắp.
Quyết định số 1357/QĐ-BNN-XD ngày 19/6/2014 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).
1 2 3 Last