Được mùa Bí xanh ở Tượng Sơn - Thạch Hà (Hà Tĩnh)
(Baohatinh.vn) - Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên bí xanh ở Tượng Sơn, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được mùa, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng cả vụ ước đạt 3.200 tấn, doanh thu khoảng 14 tỷ đồng.
Đoàn giám sát đánh giá thực hiện lần 8
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 8Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)Từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i) Rà soát tiến độ thực hiện và những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; (ii) Trao đổi về khả năng tái cấu trúc dự án bằng cách điều chỉnh bổ sung một vài chỉ số kết quả; (iii) Thống nhất kế hoạch thực hiện sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của hợp phần thể chế; và (iv) Thống nhất sửa đổi phạm vi của một số tiểu dự án được chọn và các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Đoàn sẽ đi thực địa và làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với các cơ quan liên quan của Bộ.
Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” dưới sự tài trợ vốn ODA của WB và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, được thực hiện ở Thanh Hoá là một điểm sáng về giải phóng mặt bằng.
Ngày 26-27 tháng 3 năm 2016, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về công nghệ tưới tiết kiệm phục vụ cho nông nghiệp
1 2 3 Last