Đoàn giám sát dự án WB7 lần 3 – Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới
10/10/2015 11:53:43

Từ ngày 14 đến 25/9/2015  Ngân hàng Thế giới (WB) cùng với Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện dự án WB7 lần 3 dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”.

Nội dung làm việc của Đoàn: (a) Giám sát thực hiện các hạng mục hiện đại hóa tưới ở một số TDA được lựa chọn; (b) Thúc đẩy quá trình thực hiện CSA Hợp phần 3; (c) Khởi động hoạt động cơ sở của hợp phần tăng cường thể chế.

Thành phần đoàn gồm có: Đồng Đội trưởng và các chuyên gia của WB; Lãnh đạo, chuyên viên Cục Trồng trọt, Cục Quản lý XDCT, Cục Bảo vệ Thực vật, Tổng cục Thủy lợi, Vụ Hợp tác Quốc tế; Lãnh đạo, cán bộ CPMU dự án WB7; Tư vấn Quốc tế (PIC). Đoàn đã thảo luận với đại diện Tổng Cục Thủy lợi, Cục Trồng Trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Ban CPO về kế hoạch triển khai thực hiện của dự án. Thực địa và làm việc tại 6 tỉnh dự án: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Tĩnh và làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh.

Một số hình ảnh Đoàn giám sát:

Các nội dung làm việc của Đoàn sẽ được đưa vào Biên bản ghi nhớ Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án lần 3 của WB từ 14/9 đến 25/9/2015.

Các tin tức khác: