Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳ
17/11/2017 09:01:40

Đoàn giám sát đánh giá thực hiện giữa kỳ

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

 

Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 31/10/2017 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữa kỳ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i)Rà soát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tình hình tài chính, tuân thủ hiêp định, tình trạng ủy thác và các khía cạch liên quan khác của từng tiểu dự án và hợp phần dự án; (ii)Trao đổi và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện trong 3 năm qua để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giai đoạn còn lại của dự án; và (iii)Thống nhất kế hoạch thực hiện và những hoạt động chính cho giai đoạn thực hiện còn lại cho đến cuối năm 2020.

Thành phần Đoàn gồm có: Đội trưởng và các chuyên gia WB; Lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục thủy lợi; Vụ kế hoạch; Vụ hợp tác quốc tế; Cục quản lý xây dựng công trình; Cục trồng trọt; Ban quan lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Tư Vấn Quốc tế (PIC) và các tư vấn ISC, M&E

Trong thời gian công tác, Đoàn đã làm việc và đi thực địa tại 7 tỉnh dự án: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh. Các nội dung làm việc của Đoàn đã được đưa vào Biên bản ghi nhớ Đoàn công tác đánh giá thực hiện dự án giữ kỳ của WB từ 11/10/2017 đến 31/10/2017.

Một số hình ảnh thực tế của Đoàn công tác tại địa phương.

1. Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam:

Thực địa kênh chính Bắc PN1 Thực địa kênh trạm bơm Phước Chỉ

2. Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị:

 

 

Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU

                                                    

Thực địa đập chính La Ngà – Quảng Trị

 

Thực địa đập phụ La Ngà – Quảng Trị

3. Dự án thành phần tỉnh Hà Tĩnh:

         Thực địa mô hình sản xuất rau an toàn xã Tượng Sơn, Hà Tĩnh

Thưc địa công trình tràn mỏ vịt trên kênh chính sông Rác Xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

Dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa:

Thực địa công trình trên kênh Bắc thuộc huyện Yên định

Dự án thành phần tỉnh Hà Giang:

                                           

 

   Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU
Thực địa công trình cải tạo các công trình thủy lợi xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Thực địa mô hình cam Cải Tạo xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, Hà Giang

  Trao đổi khi đi thực địa mô hình trồng Cam mới xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, Hà Giang

Dự án thành phần tỉnh Phú Thọ:

Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU tỉnh Phú Thọ

Thực địa mô hình lúa Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ

Thực địa công trình Trạm bơm Dậu Dương, huyện Tam Nông, Phú Thọ

Dự án thành phần tỉnh Hòa Bình:

Làm việc với Chủ đầu tư và PPMU tỉnh Hòa Bình

Mô hình cam Cao Phong

                     Biên tập: Lê Ngàn

Các tin tức khác: