Họp giao ban Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tháng 10/2015
Ngày 28-29 tháng 10 năm 2015, Dự án WB7 tổ chức họp giao ban thường xuyên tại thành phố Hà Giang. Tham dự có đại diện của Tổng cục Thủy lợi, CPMU, chủ đầu tư các dự án thành phần, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các Ban PPMU, đại diện tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC).
Quyết định số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp
Quyết định số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Báo cáo Đánh giá Môi trường (ĐTM), Khung Quản lý Môi trường Xã hội (ESMF) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB.
Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động
Viện Khoa học thủy lợi Việt nam báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Thắng về việc tăng cường năng lực để thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước Lúa và các cây trồng chủ lực phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi