Đoàn giám sát đánh giá thực hiện lần 8
Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án lần 8Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)Từ ngày 17-24/4 và 03-10/5/2018 Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức Đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), với mục tiêu (i) Rà soát tiến độ thực hiện và những kết quả đạt được trong 6 tháng qua; (ii) Trao đổi về khả năng tái cấu trúc dự án bằng cách điều chỉnh bổ sung một vài chỉ số kết quả; (iii) Thống nhất kế hoạch thực hiện sửa đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của hợp phần thể chế; và (iv) Thống nhất sửa đổi phạm vi của một số tiểu dự án được chọn và các hoạt động chuẩn bị cần thiết. Đoàn sẽ đi thực địa và làm việc với các tỉnh vùng dự án và thảo luận với các cơ quan liên quan của Bộ.
Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động
Viện Khoa học thủy lợi Việt nam báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Thắng về việc tăng cường năng lực để thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước Lúa và các cây trồng chủ lực phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi