Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Ngày 21-22 tháng 12 năm 2015, Dự án tổ chức Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án WB7.
Khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống  - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống từ ngày 26/11 đến 30/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) từ ngày 23/11 đến 25/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ  Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 24/5 đến 28/5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng.
Khóa đào tạo về công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo tổng dự án, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tham quan học tập kinh nghiệm về “công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” tại Thái Lan và Malaysia từ ngày 14-25 tháng 4 năm 2015.
Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý dự án - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Từ ngày 4/8 đến 8/8/2014, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Chính sách an toàn (Môi trường-Xã hội); Quản lý đấu thầu và Quản trị hợp đồng; Quản lý tài chính dự án/Kế toàn tài chính/Công tác lập báo cáo, kế hoạch trong khuôn khổ dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tại Khách sạn Vian, Thành phố Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 3024/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/07/2014 về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo 2014 Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
1 2 Last