Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp huyện và các kỹ thuật viên 4 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, Ngày 10-12/10/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại tỉnh Thanh Hóa.
Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp huyện và các kỹ thuật viên 3 tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, ngày 03-05/10/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại tỉnh Phú Thọ
Lớp đào tạo về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) & Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Kế hoạch đào tạo tổng thể Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2437/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/6/2018 của Bộ NN&PTNT điều chỉnh Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018- 2020 thuộc Dự án WB7, ngày 20-22/09/2018, Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức đã tổ chức lớp đào tạo TOT về Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Dịch hại sâu bệnh tổng hợp (IPM) - Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới (WB7) tại Quảng Nam.Thành phần tham dự bao gồm:- Các Học viên đến từ Sở Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc 7 tỉnh Dự án gồm Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.- Các giảng viên đến từ Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp, Netafim Việt Nam, Công ty Tâm Việt- Tư vấn hỗ trợ quản lý thực hiện dự án (PIC)
Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu
Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu -Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”Ngày 24-25 tháng 7 năm 2017, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ tưới tiêu.
Hội thảo về thể chế - chính sách trong hợp phần 3 Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7
HỘI THẢO VỀ THỂ CHẾ - CHÍNH SÁCH TRONG HỢP PHẦN 3DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)Từ ngày 21/07/2017 đến ngày 22/07/2017 Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức Hội thảo về thể chế, chính sách trong hợp phần 3 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tại thành phố Đà Nẵng với mục tiêu cập nhật, đánh giá về tình hình thực hiện Hợp phần 3; Hướng dẫn phát triển nội đồng và nâng cao hiệu quả tưới – tiêu; Những vấn đề về thể chế chính sách đối với việc thực hiện Hợp phần 3 của dự án.
Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Ngày 21-22 tháng 12 năm 2015, Dự án tổ chức Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án WB7.
Khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống  - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống từ ngày 26/11 đến 30/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
1 2 Last