Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu
Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ quản lý tưới tiêu -Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”Ngày 24-25 tháng 7 năm 2017, Dự án WB7 tổ chức Hội thảo Cơ chế đặt hàng và Hợp đồng dịch vụ tưới tiêu.
Hội thảo về thể chế - chính sách trong hợp phần 3 Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7
HỘI THẢO VỀ THỂ CHẾ - CHÍNH SÁCH TRONG HỢP PHẦN 3DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI (WB7)Từ ngày 21/07/2017 đến ngày 22/07/2017 Ban Quản lý dự án WB7 (CPMU) đã tổ chức Hội thảo về thể chế, chính sách trong hợp phần 3 - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tại thành phố Đà Nẵng với mục tiêu cập nhật, đánh giá về tình hình thực hiện Hợp phần 3; Hướng dẫn phát triển nội đồng và nâng cao hiệu quả tưới – tiêu; Những vấn đề về thể chế chính sách đối với việc thực hiện Hợp phần 3 của dự án.
Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Ngày 21-22 tháng 12 năm 2015, Dự án tổ chức Hội thảo phổ biến, quảng bá thông tin chung về Hợp phần 3 - Dự án WB7.
Khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống  - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo Thể chế, Chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi – cấp hệ thống từ ngày 26/11 đến 30/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) - Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Định chuẩn Hệ thống tưới (Benchmarking) từ ngày 23/11 đến 25/11/2015 tại Thành phố Hà Tĩnh.
Khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ  Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”
Trong khuôn khổ của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức khóa đào tạo về Hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 24/5 đến 28/5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng.
Khóa đào tạo về công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo tổng dự án, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) tổ chức khóa tham quan học tập kinh nghiệm về “công tác lát kênh, trạm bơm buồng xoắn bê tông và mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” tại Thái Lan và Malaysia từ ngày 14-25 tháng 4 năm 2015.
1 2 Last