Đối tượng của tài liệu này là việc sử dụng với mục đích chịu lực (structural use) của một vật liệu composit có sự khác biệt hoàn toàn : Bê tông cốt sợi (Fiber Reinforced Concrete)/FRC
TCKT NEOWEB 02: 2014/WB7 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn áp dụng cho dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới WB7
Sổ tay được biên soạn trên cơ sở các văn bản pháp lý của các cơ quan Nhà nước, các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam, của một số nước tiên tiến và các tổ chức quốc tế - Sổ tay an toàn đập cung được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm được rút ra từ việc thực hiện hợp phần An toàn đập thuộc Dự án Hỗ trợ Thủy lợi Việt nam (VWRAP) với vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB).
Sổ tay này là tài liệu thực hành cho các chuyên gia tư vấn, cán bộ thủy lợi, khuyến nông và bà con nông dân tại các địa phương thực hiện chương trình phát triển PIM. Nó còn có giá trị tham khảo cho sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực PIM
Cuốn sổ tay này đưa ra quy trình và các thành phần khối lượng, chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước, là cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm giúp các nhà hoạch định dự án đầu tư thủy lợi huy động vốn, các tổ chức, địa phương thực hiện PIM thống nhất được quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước
Cuốn sổ tay hướng dẫn này tổng kết kinh nghiệm, các bài học rút ra trong qúa trình hỗ trợ các tổ chức dùng nước, cán bộ địa phương thực hiện các công tác chuẩn bị có sự tham gia, quá trình phê chuẩn đề xuất viện trợ và thực hiện kế hoạch phát triển Nông nghiệp của các tổ chức dùng nước