Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động
Viện Khoa học thủy lợi Việt nam báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Thắng về việc tăng cường năng lực để thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước Lúa và các cây trồng chủ lực phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi
Hội thảo: Ứng dụng KH&CN trong dự án cải thiện nông nghiệp có tưới
Ngày 27.6.2013 tại Phú Thọ, Ban quản lý TW các dự án Thuỷ lợi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng KH&CN trong dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)”.