Công bố trao hợp đồng gói thầu số 8 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh
10/12/2014 23:50:47

Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3-3, N3-4B, N3-5, N3-5A của kênh N3 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W8/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3-3, N3-4B, N3-5, N3-5A của kênh N3 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W8/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Công ty CP Xây dựng Hồng Ngọc

Công ty CP Xây dựng Thượng mại Bắc Á

Công ty CP Xây dựng và Du lịch Lam Hồng

LD Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty CP Xây dựng Hồng Ngọc

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

 

VNĐ

17.273.499.000

Công ty CP Xây dựng Thượng mại Bắc Á

H. Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

17.210.067.503

Công ty CP Xây dựng và Du lịch Lam Hồng

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

17.634.633.000

LD Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

17.157.155.000

 

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

Công ty CP Xây dựng Hồng Ngọc

Công ty CP Xây dựng Thượng mại Bắc Á

Công ty CP Xây dựng và Du lịch Lam Hồng

LD Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I

 

Kết quả đánh giá: LD Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại: Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu: LD Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I

8. Giá trúng thầu: 17.154.485.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 tháng kể từ ngày khởi công

Các tin tức khác: