Công bố trao hợp đồng gói thầu số 7 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh
10/12/2014 23:49:52

Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3, N4, N5 của kênh chính Thượng Tuy; N2-15; N2-16 trên kênh N2 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W7/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: N3, N4, N5 của kênh chính Thượng Tuy; N2-15; N2-16 trên kênh N2 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W7/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi II Nghệ An

Công ty TNHH Minh Quang

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Quý

Liên danh Công ty CP Đầu tư Thành Công và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi III Nghệ An

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi II Nghệ An

TP Vinh – tỉnh Nghệ An

 

VNĐ

22.240.631.000

Công ty TNHH Minh Quang

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

22.502.485.000

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Quý

TP Vinh – tỉnh Nghệ An

VNĐ

22.350.816.000

Liên danh Công ty CP Đầu tư Thành Công và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi III Nghệ An

TP Vinh – tỉnh Nghệ An

VNĐ

21.551.792.000

 

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi II Nghệ An

Công ty TNHH Minh Quang

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Quý

Liên danh Công ty CP Đầu tư Thành Công và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi III Nghệ An

 

Kết quả đánh giá: Liên danh Công ty CP Đầu tư Thành Công và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi III Nghệ An có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại: Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP Đầu tư Thành Công và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi III Nghệ An

8. Giá trúng thầu: 21.551.792.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày khởi công

Các tin tức khác: