Công bố trao hợp đồng gói thầu số 10 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh
10/12/2014 23:51:52

Gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N7-4, N7-5, N7-6, N7-6A, N7-7, N7-8, N7-9, N7-10, N7-11, Đoạn cuối bên phải kênh N7, N7-8-3 thuộc kênh N7 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W10/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu: Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N7-4, N7-5, N7-6, N7-6A, N7-7, N7-8, N7-9, N7-10, N7-11, Đoạn cuối bên phải kênh N7, N7-8-3 thuộc kênh N7 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W10/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Trung Bắc

Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thành Đạt

LD Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận và Công ty Cổ phần Đầu tư công trình Tây Đô

LD Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Đạt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Trung Bắc

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

VNĐ

20.474.924.000

Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh

Quận Đống Đa            Hà Nội

VNĐ

20.036.920.000

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thành Đạt

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

19.981.791.000

LD Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận và Công ty Cổ phần Đầu tư công trình Tây Đô

Quận Hà Đông     Hà Nội

VNĐ

19.995.582.000

LD Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Đạt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

19.912.921.000

 

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Trung Bắc

Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thành Đạt

LD Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận và Công ty Cổ phần Đầu tư công trình Tây Đô

LD Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Đạt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An

 

Kết quả đánh giá: LD Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Đạt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại: Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu: LD Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Đạt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An

8. Giá trúng thầu: 19.912.921.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng kể từ ngày khởi công

Các tin tức khác: