Quyết định số 2691/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Báo cáo Đánh giá Môi trường (ĐTM), Khung Quản lý Môi trường Xã hội (ESMF) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB.
Quyết định số 1988/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB.
Quyết định số 2588/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt “Khung chính sách dân tộc thiểu số” dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB