Báo cáo này được soạn thảo theo mẫu báo cáo trong “Hướng dẫn chung lập Báo cáo NCKT dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)”