THÔNG TIN BÁO CÁO
Dự án
Kế hoạch đấu thầu
Nhóm hợp phần
Ngày đóng báo cáo
01-Project Procurement Plan
02-Report on Procurement Implementation - Consultant CQ & IC Selection
03-Report on Procurement Implementation - Goods and works
04-Báo cáo tiến độ các hoạt động xã hội và tái định cư
05 - Báo cáo tiến độ hợp phần 1 VIAIP
06 - Báo cáo tiến độ hợp phần 3 VIAIP