Đang duyệt : Trang chủ

Giới thiệu Phòng Đào tạo dự án trực thuộc Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi
Ngày 01/01/2015 11:00:58

Phòng Đào tạo dự án được thành lập theo Quyết định số 3604/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Phòng Đào tạo dự án trực thuộc Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO).

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đào tạo dự án được Trưởng ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) phê duyệt theo Quyết định số 603/QĐ-CPO-TCHC ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo dự án trực thuộc Ban CPO. Cụ thể như sau:

 

Vị trí và chức năng:

 

- Phòng Đào tạo dự án trực thuộc Ban CPO, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức trực thuộc Ban CPO.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của các dự án ODA và CPO làm chủ dự án.

 

Nhiệm vụ:

 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ rà soát, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao của CPO;

- Tổ chức thẩm định tài liệu đào tạo, trình Trưởng ban Phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các lớp đào tạo theo chương trình, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt;

- Xây dựng, quản lý ngân hàng dữ liệu theo công tác đào tạo;

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án xây dựng chương trình, kế hoạch Đào tạo cho các dự án do CPO quản lý, trình Bộ phê duyệt;

- Phối hợp với Phòng Tài chính, Kế toán và các Ban quản lý dự án thanh, quyết toán các lớp đào tạo theo quy định;

- Báo cáo kết quả đào tạo của từng lớp đào tạo của từng dự án theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban CPO giao.

Phòng Đào tạo dự án
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập