Đang duyệt : Trang chủ

Giám sát Kế hoạch Hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu.
Ngày 10/05/2017 10:54:34

THƯ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

 

 

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

 

Tên gói thầu: Giám sát Kế hoạch Hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu

Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-01

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn Giám sát Kế hoạch Hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu với mục tiêu là giám sát độc lập thực hiện các Kế hoạch hành động tái định cư (RAP), Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) của các tiểu dự án phù hợp theo Khung chính sách tái định cư và Khung chính sách dân tộc thiểu số đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

  1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần  có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về đánh giá kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam; đã thực hiện khảo sát kinh tế - xã hội, lập/giám sát thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho ít nhất 3 dự án của WB/ADB hoặc các nhà tài trợ khác.
  2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến giám sát thực hiện chính sách an toàn về xã hội cho các dự án; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan giám sát thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư và dân tộc thiểu số có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.
  3. Kinh nghiệm vùng địa lý:  Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín  trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 26/5/2017

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Ban CPO, Giám đốc Dự án;

Số 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 38242363

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập