Tổng quan Tình hình thực hiện Đấu thầu Giải ngân M&E MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo Ảnh công trình
THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM GÓI THẦU: RÀ SOÁT , ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT ĐÊ ĐIÊU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÍCH ỪNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC IC CỦA WB)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC IC CỦA WB) GÓI THẦU C5-2-13 “CHUYÊN GIA CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI” – DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

Yêu cầu bảy tỏ quan tâm (Lựa chọn công ty tư vấn theo hình thức CQS của WB) gói thầu C1:A4 "Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai"
YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-8: CHUYÊN GIA M&E - DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN THEO HÌNH THỨC TƯ VẤN CÁ NHÂN CỦA WB) VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-8: CHUYÊN GIA M&E - DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-7: CHUYÊN GIA ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN- DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-7: CHUYÊN GIA ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN -

DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-12: CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)
YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI- DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI- DỰ ÁN

QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-10: CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GÓI THẦU C5-2-10: CHUYÊN GIACÔNG NGHỆ THÔNG

TIN- DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-12: CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN WB5
GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5
GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-10: CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, DỰ ÁN WB5 (LẦN 2)
GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA

QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5

GIA HẠN THỜI GIAN THỜI GIAN YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI THẦU C5-2-11: CHUYÊN GIA QUẢN LÝ THIÊN TAI, DỰ ÁN WB5

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập