Tổng quan Tiểu dự án Đấu thầu Giải ngân Thanh toán MT-TĐC Tài liệu dự án Báo cáo
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU "CPMU-CS-CQS-02" CỦA DỰ ÁN - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);

Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Tên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 thông báo kết quả đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) gói thầu PMU10-CW-03: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) như sau:

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-CQS-02:  Gíam sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu

 

1. Tên gói thầu: Gíam sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở năng lực (CQS)

3. Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 100/QĐ-CPO- TĐ ngày 14/6/2018 do Quyền Trưởng ban CPO phê duyệt

 

 

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

 

 

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

 

Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.

Ký hiệu gói thầu: BTCS-CQS 01

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập