Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1: + Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27 + Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00