Thông Báo Trúng Thầu (Lô 2, Gói B.2.3 - Dự án ADB6)
19/11/2014 16:18:21

Gói thầu:  Lô 2 gói B.2.3 Thi công kênh và công trình trên kênh (KN-08-SMS)

Hình thức đấu thầu: NCB (đấu thầu cạnh tranh trong nước)

Ngày phát hành: 19/9/2014

Ngày đóng thầu: 17/10/2014

    Ngày 7/10/2014,  ADB  đã có Fax thông qua Kết quả lựa chọn nhà thầu cho Lô 2 gói thầu B.2.3 nêu trên.

   Theo đó:

 Tên nhà thầu và giá trị trúng thầu:

  - Lô 2:

   + Tên đơn vị trúng thầu: Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa - CTCP

   + Giá trúng thầu: 33.450.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, bốn trăm năm nhăm triệu đồng Việt Nam)