Thông Báo Trúng Thầu (Gói B.2.2 - Dự án ADB6)
12/01/2015 08:29:10

Gói thầu:  B.2.2  Thi công kênh và công trình trên kênh, Kênh chính Nam đoạn từ Km10+000 đến Km21+500

Hình thức đấu thầu: ICB (đấu thầu cạnh tranh quốc tế)

Ngày phát hành: 21/7/2014

Ngày đóng thầu: 4/9/2014

   Ban CPO Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói B.2.2 tại  quyết định số 03/QĐ-CPO-TQĐ 04, 05, 06 /QĐ-CPO-TĐ ngày 8/1/2015, 

   Theo đó:

 Tên nhà thầu và giá trị trúng thầu:

 - Lô 1:

   + Tên đơn vị trúng thầu : Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP (Mechanization Elictrification Construction Corporation Joint Stock Company)

   + Giá trúng thầu:  42.268.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, hai trăm sáu tám triệu đồng Việt Nam)

 - Lô 2:

   + Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty xây dựng & Phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP và công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Nam Định (JV: Thanh Hoa Agricutural  Construction and Rural Development Corporation JSC; Nam Dinh Infrastructure Construction Joint Stock Company)

   + Giá trúng thầu: 50.240.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, hai trăm bốn mươi triệu  đồng Việt Nam)

- Lô 3: 

   + Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ Phần Xây dựng Thành Đạt ( JV: Lam Dong Investment and Hydrauric Construction JSC;Thanh Dat Construction Company JSC)

   + Giá trúng thầu: 43.978.246.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm bôn mươi tám nghìn đồng Việt Nam)

- Lô 4: 

   + Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ Phần Xây dựng và phát triển nông thôn 10 (Construction and Rural Development Joint Stock Company 10)

   + Giá trúng thầu: 38.959.985.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng Việt Nam)