Thông Báo Trúng Thầu (Gói B.1.4 - Dự án ADB6)
06/10/2014 08:38:12

Gói thầu:  B.1.4 Thi công kênh và công trình trên kênh, Kênh chính Bắc đoạn từ Km29+500 đến Km34+400

Hình thức đấu thầu: ICB (đấu thầu cạnh tranh quốc tế)

Ngày phát hành: 08/4/2014

Ngày đóng thầu: 23/5/2014

   Ban CPO Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói B.1.4 tại  quyết định số 360/QĐ-CPO-TĐ, 361/QĐ-CPO-TĐ  ngày 16/9/2014.

   Theo đó:

 Tên nhà thầu và giá trị trúng thầu:

 - Lô 1: 

   + Tên đơn vị trúng thầu : Công ty Cổ phần xây dựng Giang Sơn.

   + Giá trúng thầu:  25.940.995.692 VND (Bằng chữ: Hai nhăm tỷ, chín trăn bốn mươi triệu, chín trăm chín mươi nhăm nghìn sáu trăm chín hai đồng Việt Nam)

 - Lô 2:

   + Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Tổng công ty xây dựng An Bình và Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng 40

   + Giá trúng thầu: 44.347.220.882 VND (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm bốn bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng Việt Nam)