Thông Báo Trúng Thầu (Gói B.1.2 - Dự án ADB6)
13/10/2014 10:03:44

Gói thầu:  B.1.2  Thi công kênh và công trình trên kênh, Kênh chính Bắc đoạn từ Km10+558 đến Km24+800

Hình thức đấu thầu: ICB (đấu thầu cạnh tranh quốc tế)

Ngày phát hành: 27/12/2013

Ngày đóng thầu: 11/02/2014

   Ban CPO Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói B.1.2 tại  quyết định số 390/QĐ-CPO-TĐ  ngày 12/9/2014, QĐ 352, 353, 354 /QĐ-CPO-TĐ ngày 12/9/2014, 

   Theo đó:

 Tên nhà thầu và giá trị trúng thầu:

 - Lô 1: 

   + Tên đơn vị trúng thầu : Liên danh Tổng công ty xây dựng và lắp máy Trung Nam và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO

   + Giá trúng thầu:  71.322.979.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỳ, ba trăm hai mươi hai triệu, chín trăm bảy chín nghìn đồng Việt Nam)

 - Lô 2:

   + Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Xuân Khiêm

   + Giá trúng thầu: 48.431.818.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, bốn trăm ba mốt triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng Việt Nam)

- Lô 3: 

   + Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thành Đạt (Thanh Dat Construction Company JSC)

   + Giá trúng thầu: 40.299.488.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, hai trăm chín chín triệu, bốn trăm tám tám nghìn đồng Việt Nam)

- Lô 4: 

   + Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ Phần Xây dựng và tư vấn Tài nguyên môi trường Hải Phòng

   + Giá trúng thầu: 27.256.136.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, hai trăm năm sau triệu, một trăm ba sáu nghìn đồng Việt Nam)